سه شنبه 12 اسفند 1399 - Tuesday, March 02, 2021
خبر خوان دانشکده مهندسی مکانیک
Skip Navigation Linksخانه >> آموزشی >> دریافت فرمهای مورد نیاز
دريافت فرمـهای دانشکده
1 - آیین نامه اجرایی دکتری 95

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

با سلام
آیین نامه اجرایی دکتری برای گرایش طراحی کاربردی به پیوست می باشد. لطفا به دقت مطالعه نمایید.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 12:12:49 21/6/1396
 
2 - آئين نامه اجرای کارشناسی ارشد طراحی کاربردی

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

با سلام
آیین نامه اجرایی کارشناسی ارشد برای گرایش طراحی کاربردی به پیوست می باشد. لطفا به دقت مطالعه نمایید.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 12:12:3 21/6/1396
 
3 - دروس کارشناسی ارشد طراحی کاربردی

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

با سلام
فهرست دروس کارشناسی ارشد طراحی کاربردی به پیوست ارایه شده است. از دانشجویان محترم درخواست می شود که درسها را مطابق با سرفصل اخذ نمایند. بدیهی است که مسئولیت اجرای آیین نامه ها بر عهده دانشجو است.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 12:4:44 21/6/1396
 
4 - سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی- گرایش طراحی کاربردی

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

با سلام
سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی- گرایش طراحی کاربردی به پیوست میباشد.


 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 17:0:17 21/6/1395
 
5 - برنامه دروس مقطع دکتری- گرایش ساخت و تولید

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

با سلام
برنامه دروس پیشنهادی مقطع دکتری- گرایش ساخت و تولید به پیوست میباشد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:36:25 17/6/1395
 
6 - برنامه دروس کارشناسی ارشد- گرایش ساخت و تولید

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

با سلام
سبد دروس کارشناسی ارشد- گرایش ساخت و تولید به پیوست می باشد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:34:45 17/6/1395
 
7 - سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 16:8:44 17/6/1394
 
8 - سرفصل دروس دکتری مهندسی مواد و متالورژی

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

سرفصل دروس دکتری مهندسی مواد و متالورژی 

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:18:10 10/5/1394
 
9 - سرفصل دروس ارشد ساخت و تولید

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:18:18 14/9/1389
 
10 - سرفصل دروس تبدیل انرژی

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:17:44 14/9/1389
 
11 - گزارش پيشرفت كار نيمسال پنجم و ششم ارشد

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

بر اساس ماده ۲۱ آئين نامه آموزشي كارشناسي ارشد نا پيوسته، شورای تحصيلات تکميلی دانشکده می تواند، در صورت صلاحديد و در مواقع اضطراری، بنا به تقاضای استاد راهنما و در صورت پيشنهاد شورای تحصيلات تکميلی گروه با ذکر دلايل (کمک به کيفيت پايان نامه – پايان نامه منجر به ساخت و ...) به طول دوره يک يا حداکثر دو نيمسال اضافه نمايد. در هر حالت طول دوره نمی تواند از سه سال تجاوز نمايد. بنابراين دانشجوياني كه تا پايان نيمسال چهارم موفق به اتمام پايان نامه خود نشده اند با دريافت مجوز از سوي دانشكده خود، حداكثر تا نيمسالهاي پنجم و ششم، مي توانند به تحصيل ادامه دهند. اين دانشجويان لازم است تا فايل پيوست را تكميل و پس از تاييد استاد راهنما و كميته تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه، نسبت به ثبت نام نيمسال خود اقدام نمايند.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:46:21 27/7/1389
 
12 - گزارش پيشرفت كار نيمسال سوم و چهارم ارشد

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

بر اساس ماده ۴۲ آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد، دانشجويان می بايد از پايان نامه های در حال اجرا، تا قبل از پايان نيمسال تحصيلی سوم يک گزارش پيشرفت اوليه و در نيمسال چهارم( يک ماه پيش از شروع امتحانات پايان نيمسال)، دومين گزارش پيشرفت کار خود را (هر دو به صورت کتبی ) ارائه نمايند. همچنين بر اساس ماده ۴۳ همين آئين نامه، ثبت نام دانشجو در نيمسال چهارم منوط به ارسال تصويب پايان نامه به دانشگاه و ارائه اولين گزارش پيشرفت پايان نامه توسط دانشجو با تاييد استاد راهنما و مدير گروه می باشد. لذا دانشجويان لازم است تا در نيمسالهاي سوم و چهارم ، دو گزارش پيشرفت كار (مطابق فايل پيوست) تهيه نمايند.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:44:12 27/7/1389
 
13 - فرم تعريف پايان نامه كارشناسي ارشد

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

تهيه پايان نامه، آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما به تحقيق و تتبع بپردازد. دانشجو موظف است موضوع پايان نامه را با نظر استاد راهنما تعيين و پس از تكميل فرمهاي مربوطه، آن را به دانشكده جهت اقدامات بعدي تحويل نمايد. موضوع پايان نامه در گروههاي تخصصي كه در دوره هاي تحصيلات تكميلي فعاليت دارند ارجاع شده و در صورت تاييد و يا پس از اعمال اصلاحات، دانشكده فوق موضوع را جهت بررسي به شوراي تحصيلات تكميلي مجتمع ارجاع مي دهد. اين شورا با توجه به امكانات مجتمع، نيازهاي مالي پروژه و ساير محدوديتها و همچنين مسائل علمي و تطابق با قوانين و مقررات در مورد آن اظهار نظر نهائي مي نمايد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:40:18 27/7/1389
 
14 - فرم تقاضاي آزمون جامع دكتري

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

با تكميل فرم پيوست تقاضاي خود را به گروتحصيلات تكميلي دانشكده تحويل دهيد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:30:30 27/7/1389
 
15 - تعيين استاد راهنما كارشناسي ارشد

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

پس از تكميل فرم ، به بخش تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه گردد.

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:13:45 26/7/1389
 
16 - حذف تكدرس كارشناسي ارشد

 نوع فرم تحصیلات تکمیلی

زمان تحويل فرم تكدرس حداكثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات ترم مي‌باشد. نسخه ذكر شده را به بخش هاي مربوطه تحويل دهيد

 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:56:47 24/7/1389
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1
رفتن به بالای صفحه