سه شنبه 12 اسفند 1399 - Tuesday, March 02, 2021
كادر اعضاء هيأت علمي اين دانشكده مشتمل بر 44 عضو ثابت (7 استاد، 14 دانشيار، 21 استاديار و 2 مربي) مي‌باشد.اين دانشكده در حال حاضر در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري بطور پيوسته اقدام به پذيرش دانشجو بصورت زیر مي‌نمايد. کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری حرارت و سيالات طراحي جامدات ساخت و توليد مواد صنایع تبديل انرژي طراحي كاربردي ساخت و توليد مواد صنایع کشتی‌سازی تبديل انرژي طراحي كاربردي ساخت و توليد مواد[بیشتر...]